Technogenics
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ
ให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนสำหรับธุรกิจ อาทิ การจดทะเบียนสำหรับบริษัทเปิดใหม่, แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มสาขา, จัดตั้งห้างหุ้นส่วน, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เป็นต้น
รับทำบัญชี รับทำบัญชี
นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี, นำส่งภาษี, ประกันสังคม, ยื่นแบบ ฯลฯ ให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำปรึกษากับท่าน โดยผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์
ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี
เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และคงความถูกต้องอยู่เสมอ จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
วางระบบบัญชี วางระบบบัญชี
"หากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาสากลของโลก, บัญชีคือ ภาษาสากลของโลกธุรกิจ" แสดงให้เห็นว่า บัญชีสามารถสะท้อนความจริงของธุรกิจออกมาได้ การบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และตรวจสอบได้

แนวคิดในการทำงาน
บริษัท มีจุดมุ่งหมายหลักในการทำงานอยู่ 2 ส่วนคือระบบบัญชีและระบบไอที ด้วยแนวคิดที่ว่าระบบบัญชีเป็นระบบหลัก ๆ ของทุกบริษัทที่จะต้องมีและเสมือนเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือจะต้องเข้าถึงได้ง่าย เข้าใช้ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าภายในระบบบัญชี มีระบบต่าง ๆ อยู่ภายในอีกหลายระบบ อาทิ ลูกหนี้, เจ้าหนี้, สินค้า, ธนาคาร เป็นต้น ในแต่ละระบบย่อยเหล่านี้ก็มีข้อมูลมากแตกต่างกันไป การที่จะบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมาก และได้ความถูกต้องรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องใช้ระบบไอที เช่นโปรแกรมบัญชี และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำงานประสานกันอย่างลงตัว จึงจะทำให้ได้งานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 

ฟรีโปรแกรมเตรียมโอนย้ายภงด.3, 53

เป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3, 53 จากโปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ นำมายื่นแบบ Online ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ใหม่


หลักการคือโปรแกรมจะเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของโปรแกรมบัญชีตามยี่ห้อที่ท่านใช้อยู่ และดึงข้อมูลมาแสดงให้ดูก่อนตามวันที่กำหนด จากนั้น save ข้อมูลที่ได้เป็น Text File เพื่อส่งต่อให้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากรทำการ pack ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกรมสรรพากร และทำการ upload เข้าสู่เว็บของกรมสรรพากรต่อไป 

PDF ในการยื่นแบบฯ สำหรับสรรพากรด้วยซอฟท์แวร์เสรี

ในปัจจุบันกรมสรรพากรมีการนำระบบ online ต่าง ๆ มาใช้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ อาทิ การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต, การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ และมีบริการยื่นแบบด้วยไฟล์อิเลคทรอนิคในรูปแบบที่เรียกกันทั่วไปว่า PDF ซึ่งเป็นที่มาของบทความนี้

 

เนื่องจากไฟล์ pdf ที่ทางกรมสรรพากรสร้างขึ้น(อาทิ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) ทำให้ผู้ยื่นแบบฯ สามารถใช้ไฟล์ pdf นี้กรอกข้อมูลแทนการเขียนด้วยมือแบบเดิมได้ โดยขั้นตอนคร่าว ๆ ของการยื่นแบบด้วยไฟล์ pdf มีดังนี้

 Accounting and System Analysis Co.,Ltd. (2009 All rights reserved.)
90/3 Poekaew Road, Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. 0-2509-3863 Fax. 0-2948-4536 E-mail. info@accsa.co.th

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, webmasters.com hosting. Valid XHTML and CSS.